top of page

מילון התנהגויות פיננסיות בעייתיות - חלק ב'

בחלק א' תיארנו התנהגויות שקל לחוש כי הן נובעות מקשיים פסיכולוגיים וחלקן אף נחשבות ככאלה כמו קניה כפייתית או הימורים. בחלק זה יתוארו התנהגויות נוספות שלרוב מיוחסות לתכונות אישיות חיוביות או שליליות. לדוגמא, תלות כלכלית תזוהה כתכונת אופי נצלנית מבלי לשים לב לכך שיתכן ומקור הקושי הוא בקשר ביחס של האדם לכסף ולא רק בדרך שבה הוא רואה את הזולת.


הכחשה כלכלית - תופעה זו איננה הפרעה אלא מנגנון הגנה של הפרט. מנגנון זה מאפשר לאדם למתן את החרדה האוחזת בו כשהוא נדרש לעסוק בנושאים כספיים. משום כך, הוא נמנע מניהול ענייניו הכלכליים ומקבל החלטות פחות טובות עבורו.


פזרנות חברתית (financial enabling) - התנהגות זו מאפיינת פרטים הנותנים כסף לאחרים גם כאשר אינם מסוגלים לעמוד בנתינה מבחינה כלכלית, רק משום שאינם יכולים לדחות את הבקשה. בכך הם מקריבים את ביטחונם הכלכלי למענם אחרים. אולם, דווקא לאחר מתן הכסף הם מתמלאים טינה וזעם משום שנדרשו להיות במעמד בו עליהם לתת ללא יכולת לסרב.


תלות כלכלית - זו הסתמכות על אחרים לקבלת הכנסה ללא עבודה. הסתמכות זאת, יוצרת מחד חשש מתמיד מניתוק צינור ההזנה הכלכלי ומאידך, תחושות כעס וטינה על עצם הצורך להיות תלוי בהכנסה זו. אלו מקטינים מצידם את המוטיבציה והתשוקה של הפרט להצליח. מצב זה נמצא במתאם גבוהה, באופן צפוי, עם הפרעת אישיות תלותית.


חוסר מובחנות פיננסית - מצב זה קשור לעולם התוכן ההורי. חוסר מובחנות כלכלית מוגדרת כשימוש שהורים עושים בכסף על מנת לתמרן את התנהגות ילדיהם. במילה תמרון אין התיחסות לתגמול כלכלי או מה שמכונה על ידי הורים רבים כ"שוחד". תמרון זה מבוסס על שיתוף בלתי הולם גיל של הילד במידע על המצב הפיננסי של ההורים על מנת לזכות לשיתוף פעולה שלו. מידע זה יוצר אצל הילד מצב של מתח וחרדה מאידך, ההורה עשוי לחוש הקלה משום שהוא, כעת, חולק עם ילדו את ה"לחץ הכלכלי" שבו הוא נתון.


בגידה כלכלית - התנהגות זו מאופיינת בשמירה על חשאיות וחוסר כנות בניהול הכלכלי המשותף. מבין כל ההתנהגויות שתוארו לעייל, זוהי אחת ההתנהגויות השכיחות ביותר. היא מפריעה בעיקר למערכת היחסים הזוגית. בעיקרה מדובר, בהתנהגות בה אחד מבני הזוג או שניהם אינם כנים ביחס לניהול ההון הזוגי - שקרים או הסתרה של הוצאות, שמירה על חשבונות סודיים, הסתרה של השקעות פיננסיות מצליחות וכושלות כאחד, ניהול האשראי וכדומה .

Featured Posts

Recent Posts

Archive

Search By Tags

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page